Skip to Content

INTEL Project

Proiectul INTEL – GESTIONAREA DEFICITULUI DE RESURSE UMANE ȘI COMPETENȚE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII PRIVATE DIN EUROPA

INTRODUCERE
Securitatea privata, sectorul de paza in special este un serviciu intens utilizator de forță de muncă. Respectiv este un domeniu in care resursa umana este încă determinantă și în același timp esențiala in furnizarea acestui serviciu în parametrii cantitativi și de calitate așteptați de clienți și chiar de către întreaga societate.

Pe de alta parte, sub influența evoluțiilor la scara întregii societăți, a mutațiilor economice, sociale și tehnologice la care asistăm în ultimii ani, și serviciile de securitate privata au cunoscut o serie transformări și schimbări semnificative.

De exemplu, in aceste zile beneficiarii serviciilor de paza își doresc agenți cu capabilități care exced pe cele strict necesare pentru serviciul de pază și vor ca aceștia să fie mai bine integrați și mai implicați în operațiile și procesele lor de baza, care au loc în obiectivele protejate.

În același timp, apariția și adoptarea de soluții tehnologice noi, inclusiv in domeniul securității, au modificat substanțial profilul job-ului de agent de pază, care, din ce în ce mai mult se bazează pe sisteme tehnice și informatice care eficientizează și crește eficacitatea funcției de securitate.

Nu in ultimul rând, sarcinile agenților de paza sau diversificat sub influenta unor factori externi, precum pandemia Covid 19 care a creat noi condiții de munca dar și noi sarcini și responsabilități pentru personalul de securitate.

În pofida acestor transformări, totuși profilul resursei umane din securitatea privată nu s-a schimbat foarte mult în toată această perioadă. Mai mult decât atât, în contextul unor fenomene precum migrația (in tarile dine Estul Europei) dar și îmbătrânirea accelerată a populației în general, în Europa, cei mai mulți angajați din securitatea privata se afla in ecartul de vârsta de 49-69 ani iar nivelul competențelor lor nu a evoluat semnificativ.

Mai mult decât atât, in contextul și sub influența acelorași factori, se constată că, pe de-o parte există un deficit accentuat de forță de muncă, dar concomitent și industria se confruntă și cu un deficit de competențe în special în lucrul cu noile tehnologii nou adoptate in sectorul securității private dar și pentru a satisface noile așteptări ale beneficiarilor acestor servicii.

Sectorul Securității private se confruntă de ani buni cu aceste schimbări ale mediului în care operează și a trebuit și trebuie in continuare sa răspundă și să se adapteze cat se poate de repede la ele pentru ca impactul or negativ sa nu se acutizeze.

Totodată, și în special în timpul recentei pandemii, Comisia Europeană a realizat mai mult ca înainte rolul esențial pe care îl joacă securitatea privată, atât la nivel economic dar și în plan social și se arată deschisă în susținerea partenerilor sociali din acest sector care se află în căutarea unor soluții de gestionare a acestor provocări legate în special de resursa umana.

În acest context, Confederația Europeana a Serviciilor de Securitate (CoESS) și Confederația sindicală europeană din servicii UNI Europa, organizații recunoscute ca parteneri de dialog social de către Comisia Europeană au derulat și derulează proiecte publice de cercetare tocmai pentru a pune la dispoziția celor care lucrează in acest sector, angajați și angajatori cele mai potrivite informații și date de natură să îi ajute sa facă fata mai ușor dificultăților legate de acest deficit de forță de muncă și de competente care se manifesta industriei securității private la nivelul tuturor tarilor membre Uniunii Europene.

CoESS și UNI Europa, Proiecte Comune în Beneficiul Sectorului Securității Private

Un prim proiect comun (CoESS și UniEuropa) sub egida și finanțarea Comisiei Europene s-a derulat in perioada 2017-2019
Proiectul “În Anticiparea Schimbării” a făcut o inventariere a factorilor și circumstanțelor care vor genera in viitorul apropiat, schimbări substanțiale în ceea ce privește piața muncii în sectorul securității private la nivel european, punând la dispoziția firmelor din domeniu o serie de informații utile privind posibile abordări in gestionarea potențialelor evoluții negative in privința resursei umane din domeniu.

Raportul proiectului In Anticiparea Schimbării poate fi consultat aici: https://www.coess.org/projects-and-standards.php?page=anticipating-employment-change

Proiectul INTEL

Începând din anul 2021, CoESS și UNI Europa și-au reluat colaborarea într-un nou proiect finanțat de UE, tot în domeniul resurselor umane și dialogului social din sectorul securității privata la nivel European.
Scopul proiectului este susținerea partenerilor de dialog social din acest sector, in efortul de anticipare, înțelegere și gestionare a crizei de forța de munca și competente.

În plus proiectul, urmărește să inițieze un schimb de bune practici, soluții și recomandări privind abordări posibile in gestionarea schimbărilor și crizelor care afectează forța de muncă din sectorul securității private.

Criza Resurselor Umane o Problemă Reală

La proiect au luat parte 23 de organizații patronale și structuri asociative naționale din tarile membre UE, 38 de companii de securitate privată din toate zonele UE și 16 organizații sindicale membre in cadrul UNI Europa.
Activitatea de documentare, sondajele și studiile întreprinse pe parcursul proiectului INTEL au relevat aspecte deosebit de interesante.
Astfel, in ceea ce privește companiile de securitate participante in proiect, 92% au evidențiat faptul ca în ultimii 5 ani, au întâmpinat dificultăți crescute in a recruta agenți de securitate. Mai mult decât atât, 48% dintre respectivele societăți au admis că, din cauza crizei de personal au avut dificultăți in a onora cereri de servicii din partea unor clienți.
Și in ceea ce privește competențele, societățile de securitate privată intervievate in cadrul proiectului INTEL au arătat într-o proporție de 76%, ca au dificultăți crescute in găsirea unor candidați cu competențe adecvate, necesare îndeplinirii atribuțiunilor și funcțiilor specifice acestui domeniu. Nu in ultimul rând, respectivele societăți consideră că această criză de resurse și competențe sunt un obstacol major pentru dezvoltarea și evoluția sectorului securității private (68%) și că aceste dificultăți se vor adanci in urmatorii 5 ani (60%).
Și în ceea ce privește sindicatele participante, acestea au apreciat in proporție de 70% că aceasta criză de resurse și competențe vor persista in următoarea perioada.

Referitor la criza de competențe, raportul proiectului INTEL evidențiază în principal că într-o mare măsură, personalul de securitate este deficitar in special in ceea ce privește lucrul cu echipamente și programe informatice, dar au deficiente și la competentele lingvistice. Totodată, s-au consemnat și lipsuri referitor la așa numitele „competențe transversale” cum ar fi de exemplu relațiile cu publicul și comunicarea.

Cauze

Totodată, studiul INTEL a relevat și cele mai importante cauze ale crizei de resurse umane in sectorul securității private. Acestea au fost clasificate in ordinea importantei după cum urmează.
In primul rând, politica de achiziție a serviciilor de securitate este determinata in principal de criteriul „cel mai mic preț” este indicata ca cel mai important factor in deteriorarea mediului de afaceri in acest domeniu (83%) cu repercusiuni majore în ceea ce privește creșterea deficitului de resurse umane și competențe profesionale.
Aceeași cauză fundamentală menționată mai sus este și cea care contribuie la lipsa de atractivitate a sectorului securității private, un alt factor cu un rol determinant (66%) în criza resurselor umane.
În același timp, se conșideră ca dată fiind importanța socială a domeniului securității private, acest sector ar trebui să beneficieze de un suport public mai consistent, în special in ce privește programele de reconversie profesionale și dezvoltare a competentelor. Lipsa unei susțineri din partea statului în ceea ce privește profesionalizarea sectorului securității private este considerată de analiza INTEL ca o cauza importanta (61%) în apariția și adâncirea crizei resurselor umane și competențelor.
Nu în ultimul rând, cadrul de reglementare specific sectorului a fost de asemenea indicat ca un alt factor cheie al crizei forței de munca. Printre altele sunt restricțiile în privința încadrării în meserii specifice securității private care limitează în mod nejustificat accesul la locurile de munca din acest domeniu.

Remedii

In continuare Raportul INTEL punctează și direcțiile de acțiune pentru reducerea deficitului de resurse și competente in securitatea privata.

  • Promovarea unor strategii si politici de achiziție a serviciilor de securitate axate pe favorizarea criteriilor de calitate; susținerea îmbunătățirii cadrului de reglementare și a legislației in general, de o manieră care să determine profesionalizarea și să încurajeze acordurile colective sectoriale și cooperarea cu instituțiile publice.
  • Susținerea atractivității sectorului dar și a principiilor diversității, echității în politicile de resurse umane in domeniul securității private.
  • Colaborarea activa cu instituțiile de stat, inclusiv cu cele competente pe probleme de munca și calificare profesională în elaborarea și implementarea de politici publice pentru gestionarea crizei de resurse umane
  • Consolidarea structurilor de educare și formare profesională în sectorul securității private, inclusiv prin crearea unor centre de formare, implementarea unor scheme de recalificare și de îmbunătățirea competențelor profesionale;
  • Stabilirea unor structuri și formate la nivel național, pentru centralizarea și diseminarea informațiilor privind competențele, structura forței de muncă, precum și bunele practici in domeniul resurselor umane specifice sectorului securității private.

Conferința INTEL Project

Concluziile finale ale proiectului INTEL au fost prezentate la Bruxelles pe data de 24 Februarie 2023 in cadrul unui eveniment organizat in comun de către CoESS și UNI Europa sub egida Comisiei Europene

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor din domeniul serviciilor de securitate, din 27 de tari ale Uniunii Europene, Macedonia de Nord și Norvegia

Ana Carrero – DG EMPL

Reuniunea a fost deschisa de doamna Ana Carrero Yubero, șef al unității privind educația vocațională și instruirea profesională din cadrul Directoratului pentru Munca și Afaceri Sociale (DG EMPL) al Comisiei Europene.
In speech-ul său, doamna Carerro a subliniat angajamentul Comisiei Europene pentru susținerea pregătirii continue a adulților și specializării forței de muncă în UE. În acest sens, Comisia are o strategie în care sunt implicate instituțiile competente din fiecare stat membru și care urmărește sa susțină formarea profesională continua (re-skilling și up-skilling) și sa crească procentul angajaților care participa la programele de formare continua de la 37% cât este în prezent media la nivel UE, pana la 60%. (nota bene: in România, acum procentul angajaților cuprinși in programe de educație profesională continuă este de doar 1.2%).

Martin Schiefer DG HOME

De asemenea, tot in deschiderea acestei sesiuni finale a luat cuvântul și dl. Martin Shiefer șeful secțiunii antiteroriste din cadrul Directoratului pentru Afaceri Interne (DG HOME) al Comisiei Europene. Domnia sa a punctat rolul important al serviciilor de securitate privată ca serviciu esențial pentru siguranța publică și mai ales pentru protecția infrastructurilor critice. Aportul securității private este cu atât mai mult apreciat, mai ales în actualul context geo-politic în care nivelul riscurilor și amenințărilor la adresa acestor structuri vitale pentru funcționarea societății și în special riscul de sabotaj au crescut semnificativ.
Foarte interesantă a fost și poziția domniei sale în privința achizițiilor de servicii de securitate care de foarte multe ori sunt distorsionate de condițiile de piață și determinate de „cel mai mic preț” pe seama unor compromisuri în ceea ce privește calitatea. Dl. Shiefer a opinat ca deși este normal ca securitatea privata să opereze în continuare in condiții de piață liberă, deteriorarea continuă a calități serviciilor sub presiunea tăierilor de costuri va trebui oprită prin măsuri de reglementare la nivel național, posibil și la nivelul UE.

Panel-uri de Discuții

În cadrul panelurilor de discuții care s-au desfășurat pe tot parcursul zilei au fost dezbătute teme de mare interes pentru participanți: promovarea diversității, echitații și incluziunii, atragerea tinerilor in sector și integrarea generației “Z”, rolul dialogului social in sectorul securității private, bune practici in îmbunătățirea mediului de afaceri și gestionarea crizei resurselor umane in securitatea privata.
Din paneluri au făcut parte reprezentanți ai UNI Europa, CoESS, specialiști și practicieni internaționali din domeniul social și al resurselor umane, dar și reprezentanți ai Asociațiilor profesionale naționale, membre CoESS: Florian Graf, BDSW - Germania, Lidija Stolica, Presedinte, CSA-Croația, Eduardo Cobas, Secretar General, APROSER-Spania
Luca Famiani, Vicepresedinnte, ConFederșicurezza - Italia
Cédric Paulin, Secretar General, Groupement des Entreprises de Sécurité (GES) - Franța
Gabriel Badea, Președinte, ARIS - România
Julie Roden, OGB-L, Luxemburg.

Bune Practici

Pe parcursul proiectului și în cadrul discuțiilor au fost evidențiate o serie de bune practici și câteva dintre cele mai reprezentative exemple sunt prezentate mai jos.

In țări precum Spania, Portugalia și Franta, s-au creat asa numitele “Observatorii”, structuri comune patronate și sindicale care activează împotriva practicilor concurențiale neloiale și incorecte promovează criteriile best-value in achizițiile publice și asigura conformarea la contractele colective sectoriale.
Tot in baza contractelor colective sectoriale, in Belgia, Suedia, Luxemburg și Austria partenerii sociali gestionează împreună schema naționala a calificărilor și pregătirii profesionale.
In Belgia, Germania, Grecia și Spania, partenerii sociali sectoriali au inițiat în comun activități și programe de susținere a categoriilor de angajați sub-reprezentați și din categoriile vulnerabile.
Acestea și multe altele sunt prezentate pe webșite-ul proiectului INTEL

https://www.securityskills.eu/

Concluzie

Ca și concluzie a acestui proiect, care a demonstrat încă odată că dialogul între partenerii sociali poate fi soluția depășirii problemelor și provocărilor sectorului securității private, foarte elocvente sunt cuvintele d-nei Catherine Piana, Director General CoESS.
“Criza resurselor umane este o problema reala pentru industria noastră dar este și oportunitate ca in sfârșit sa se recunoască că securitatea privată are un rol cheie de facilitator al activităților economice și astfel se va renunța la vechea viziune despre securitate ca fiind doar un cost sau o marfa ca oricare alta. Partenerii sociali a atras atenția încă de la începuturile dialogului social sectorial asupra impactului negativ asupra condițiilor de muncă din acest sector al acestei viziuni simpliste care promovează achiziția serviciilor de securitate doar pe criteriul „celui mai mic cost”. Daca vrem sa atragem, sa reținem și motivăm oamenii sa livreze servicii de securitate de calitate, atunci acestea trebui sa fie achiziționate doar pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț (Best Value)

ARIS este membru CoESS cu drepturi depline si unic reprezentant al securitatii private romane

Incepand cu 1 iunie 2013 ARIS este membru CoESS cu drepturi depline si unic reprezentant al securitatii private romane in cadrul Confederatiei Europene. ARIS s-a implicat activ in proiectele  initiate de CoESS, respectiv dl Gabriel Badea, Presedintele ARIS, a contribuit substantial la elaborarea Cartii Albe in cadrul “Foii de Parcus Viena” care cuprinde o analiza ampla a principalelor probleme intampinate de federatiile membre si candidate ale noilor state membre UE, avand in vedere si tendinta de crestere fata de armonizarea Europeana (Directiva UE privind serviciile) si un spectru larg de bune practici care sunt menite sa sprijine federatiile sa abordeze adecvat problemele intampinate. Cartea alba cuprinde patru subcapitole, respectiv Formarea profesionala, Politia si Securitatea privata (capitol redactat de dl Gabriel Badea), Parteneriatul public-privat si Dialogul social. Pentru mai multe detalii privind activitatea CoESS vizitati website-ul lor www.coess.org