Skip to Content

INTEL Project

Proiectul INTEL – GESTIONAREA DEFICITULUI DE RESURSE UMANE ȘI COMPETENȚE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII PRIVATE DIN EUROPA

INTRODUCERE
Securitatea privata, sectorul de paza in special este un serviciu intens utilizator de forță de muncă. Respectiv este un domeniu in care resursa umana este încă determinantă și în același timp esențiala in furnizarea acestui serviciu în parametrii cantitativi și de calitate așteptați de clienți și chiar de către întreaga societate.

Pe de alta parte, sub influența evoluțiilor la scara întregii societăți, a mutațiilor economice, sociale și tehnologice la care asistăm în ultimii ani, și serviciile de securitate privata au cunoscut o serie transformări și schimbări semnificative.

De exemplu, in aceste zile beneficiarii serviciilor de paza își doresc agenți cu capabilități care exced pe cele strict necesare pentru serviciul de pază și vor ca aceștia să fie mai bine integrați și mai implicați în operațiile și procesele lor de baza, care au loc în obiectivele protejate.

În același timp, apariția și adoptarea de soluții tehnologice noi, inclusiv in domeniul securității, au modificat substanțial profilul job-ului de agent de pază, care, din ce în ce mai mult se bazează pe sisteme tehnice și informatice care eficientizează și crește eficacitatea funcției de securitate.

Nu in ultimul rând, sarcinile agenților de paza sau diversificat sub influenta unor factori externi, precum pandemia Covid 19 care a creat noi condiții de munca dar și noi sarcini și responsabilități pentru personalul de securitate.

În pofida acestor transformări, totuși profilul resursei umane din securitatea privată nu s-a schimbat foarte mult în toată această perioadă. Mai mult decât atât, în contextul unor fenomene precum migrația (in tarile dine Estul Europei) dar și îmbătrânirea accelerată a populației în general, în Europa, cei mai mulți angajați din securitatea privata se afla in ecartul de vârsta de 49-69 ani iar nivelul competențelor lor nu a evoluat semnificativ.

Mai mult decât atât, in contextul și sub influența acelorași factori, se constată că, pe de-o parte există un deficit accentuat de forță de muncă, dar concomitent și industria se confruntă și cu un deficit de competențe în special în lucrul cu noile tehnologii nou adoptate in sectorul securității private dar și pentru a satisface noile așteptări ale beneficiarilor acestor servicii.

Sectorul Securității private se confruntă de ani buni cu aceste schimbări ale mediului în care operează și a trebuit și trebuie in continuare sa răspundă și să se adapteze cat se poate de repede la ele pentru ca impactul or negativ sa nu se acutizeze.

Totodată, și în special în timpul recentei pandemii, Comisia Europeană a realizat mai mult ca înainte rolul esențial pe care îl joacă securitatea privată, atât la nivel economic dar și în plan social și se arată deschisă în susținerea partenerilor sociali din acest sector care se află în căutarea unor soluții de gestionare a acestor provocări legate în special de resursa umana.

În acest context, Confederația Europeana a Serviciilor de Securitate (CoESS) și Confederația sindicală europeană din servicii UNI Europa, organizații recunoscute ca parteneri de dialog social de către Comisia Europeană au derulat și derulează proiecte publice de cercetare tocmai pentru a pune la dispoziția celor care lucrează in acest sector, angajați și angajatori cele mai potrivite informații și date de natură să îi ajute sa facă fata mai ușor dificultăților legate de acest deficit de forță de muncă și de competente care se manifesta industriei securității private la nivelul tuturor tarilor membre Uniunii Europene.

CoESS și UNI Europa, Proiecte Comune în Beneficiul Sectorului Securității Private

Un prim proiect comun (CoESS și UniEuropa) sub egida și finanțarea Comisiei Europene s-a derulat in perioada 2017-2019
Proiectul “În Anticiparea Schimbării” a făcut o inventariere a factorilor și circumstanțelor care vor genera in viitorul apropiat, schimbări substanțiale în ceea ce privește piața muncii în sectorul securității private la nivel european, punând la dispoziția firmelor din domeniu o serie de informații utile privind posibile abordări in gestionarea potențialelor evoluții negative in privința resursei umane din domeniu.

Raportul proiectului In Anticiparea Schimbării poate fi consultat aici: https://www.coess.org/projects-and-standards.php?page=anticipating-employment-change

Proiectul INTEL

Începând din anul 2021, CoESS și UNI Europa și-au reluat colaborarea într-un nou proiect finanțat de UE, tot în domeniul resurselor umane și dialogului social din sectorul securității privata la nivel European.
Scopul proiectului este susținerea partenerilor de dialog social din acest sector, in efortul de anticipare, înțelegere și gestionare a crizei de forța de munca și competente.

În plus proiectul, urmărește să inițieze un schimb de bune practici, soluții și recomandări privind abordări posibile in gestionarea schimbărilor și crizelor care afectează forța de muncă din sectorul securității private.

Criza Resurselor Umane o Problemă Reală

La proiect au luat parte 23 de organizații patronale și structuri asociative naționale din tarile membre UE, 38 de companii de securitate privată din toate zonele UE și 16 organizații sindicale membre in cadrul UNI Europa.
Activitatea de documentare, sondajele și studiile întreprinse pe parcursul proiectului INTEL au relevat aspecte deosebit de interesante.
Astfel, in ceea ce privește companiile de securitate participante in proiect, 92% au evidențiat faptul ca în ultimii 5 ani, au întâmpinat dificultăți crescute in a recruta agenți de securitate. Mai mult decât atât, 48% dintre respectivele societăți au admis că, din cauza crizei de personal au avut dificultăți in a onora cereri de servicii din partea unor clienți.
Și in ceea ce privește competențele, societățile de securitate privată intervievate in cadrul proiectului INTEL au arătat într-o proporție de 76%, ca au dificultăți crescute in găsirea unor candidați cu competențe adecvate, necesare îndeplinirii atribuțiunilor și funcțiilor specifice acestui domeniu. Nu in ultimul rând, respectivele societăți consideră că această criză de resurse și competențe sunt un obstacol major pentru dezvoltarea și evoluția sectorului securității private (68%) și că aceste dificultăți se vor adanci in urmatorii 5 ani (60%).
Și în ceea ce privește sindicatele participante, acestea au apreciat in proporție de 70% că aceasta criză de resurse și competențe vor persista in următoarea perioada.

Referitor la criza de competențe, raportul proiectului INTEL evidențiază în principal că într-o mare măsură, personalul de securitate este deficitar in special in ceea ce privește lucrul cu echipamente și programe informatice, dar au deficiente și la competentele lingvistice. Totodată, s-au consemnat și lipsuri referitor la așa numitele „competențe transversale” cum ar fi de exemplu relațiile cu publicul și comunicarea.

Cauze

Totodată, studiul INTEL a relevat și cele mai importante cauze ale crizei de resurse umane in sectorul securității private. Acestea au fost clasificate in ordinea importantei după cum urmează.
In primul rând, politica de achiziție a serviciilor de securitate este determinata in principal de criteriul „cel mai mic preț” este indicata ca cel mai important factor in deteriorarea mediului de afaceri in acest domeniu (83%) cu repercusiuni majore în ceea ce privește creșterea deficitului de resurse umane și competențe profesionale.
Aceeași cauză fundamentală menționată mai sus este și cea care contribuie la lipsa de atractivitate a sectorului securității private, un alt factor cu un rol determinant (66%) în criza resurselor umane.
În același timp, se conșideră ca dată fiind importanța socială a domeniului securității private, acest sector ar trebui să beneficieze de un suport public mai consistent, în special in ce privește programele de reconversie profesionale și dezvoltare a competentelor. Lipsa unei susțineri din partea statului în ceea ce privește profesionalizarea sectorului securității private este considerată de analiza INTEL ca o cauza importanta (61%) în apariția și adâncirea crizei resurselor umane și competențelor.
Nu în ultimul rând, cadrul de reglementare specific sectorului a fost de asemenea indicat ca un alt factor cheie al crizei forței de munca. Printre altele sunt restricțiile în privința încadrării în meserii specifice securității private care limitează în mod nejustificat accesul la locurile de munca din acest domeniu.

Remedii

In continuare Raportul INTEL punctează și direcțiile de acțiune pentru reducerea deficitului de resurse și competente in securitatea privata.

 • Promovarea unor strategii si politici de achiziție a serviciilor de securitate axate pe favorizarea criteriilor de calitate; susținerea îmbunătățirii cadrului de reglementare și a legislației in general, de o manieră care să determine profesionalizarea și să încurajeze acordurile colective sectoriale și cooperarea cu instituțiile publice.
 • Susținerea atractivității sectorului dar și a principiilor diversității, echității în politicile de resurse umane in domeniul securității private.
 • Colaborarea activa cu instituțiile de stat, inclusiv cu cele competente pe probleme de munca și calificare profesională în elaborarea și implementarea de politici publice pentru gestionarea crizei de resurse umane
 • Consolidarea structurilor de educare și formare profesională în sectorul securității private, inclusiv prin crearea unor centre de formare, implementarea unor scheme de recalificare și de îmbunătățirea competențelor profesionale;
 • Stabilirea unor structuri și formate la nivel național, pentru centralizarea și diseminarea informațiilor privind competențele, structura forței de muncă, precum și bunele practici in domeniul resurselor umane specifice sectorului securității private.

Conferința INTEL Project

Concluziile finale ale proiectului INTEL au fost prezentate la Bruxelles pe data de 24 Februarie 2023 in cadrul unui eveniment organizat in comun de către CoESS și UNI Europa sub egida Comisiei Europene

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor din domeniul serviciilor de securitate, din 27 de tari ale Uniunii Europene, Macedonia de Nord și Norvegia

Ana Carrero – DG EMPL

Reuniunea a fost deschisa de doamna Ana Carrero Yubero, șef al unității privind educația vocațională și instruirea profesională din cadrul Directoratului pentru Munca și Afaceri Sociale (DG EMPL) al Comisiei Europene.
In speech-ul său, doamna Carerro a subliniat angajamentul Comisiei Europene pentru susținerea pregătirii continue a adulților și specializării forței de muncă în UE. În acest sens, Comisia are o strategie în care sunt implicate instituțiile competente din fiecare stat membru și care urmărește sa susțină formarea profesională continua (re-skilling și up-skilling) și sa crească procentul angajaților care participa la programele de formare continua de la 37% cât este în prezent media la nivel UE, pana la 60%. (nota bene: in România, acum procentul angajaților cuprinși in programe de educație profesională continuă este de doar 1.2%).

Martin Schiefer DG HOME

De asemenea, tot in deschiderea acestei sesiuni finale a luat cuvântul și dl. Martin Shiefer șeful secțiunii antiteroriste din cadrul Directoratului pentru Afaceri Interne (DG HOME) al Comisiei Europene. Domnia sa a punctat rolul important al serviciilor de securitate privată ca serviciu esențial pentru siguranța publică și mai ales pentru protecția infrastructurilor critice. Aportul securității private este cu atât mai mult apreciat, mai ales în actualul context geo-politic în care nivelul riscurilor și amenințărilor la adresa acestor structuri vitale pentru funcționarea societății și în special riscul de sabotaj au crescut semnificativ.
Foarte interesantă a fost și poziția domniei sale în privința achizițiilor de servicii de securitate care de foarte multe ori sunt distorsionate de condițiile de piață și determinate de „cel mai mic preț” pe seama unor compromisuri în ceea ce privește calitatea. Dl. Shiefer a opinat ca deși este normal ca securitatea privata să opereze în continuare in condiții de piață liberă, deteriorarea continuă a calități serviciilor sub presiunea tăierilor de costuri va trebui oprită prin măsuri de reglementare la nivel național, posibil și la nivelul UE.

Panel-uri de Discuții

În cadrul panelurilor de discuții care s-au desfășurat pe tot parcursul zilei au fost dezbătute teme de mare interes pentru participanți: promovarea diversității, echitații și incluziunii, atragerea tinerilor in sector și integrarea generației “Z”, rolul dialogului social in sectorul securității private, bune practici in îmbunătățirea mediului de afaceri și gestionarea crizei resurselor umane in securitatea privata.
Din paneluri au făcut parte reprezentanți ai UNI Europa, CoESS, specialiști și practicieni internaționali din domeniul social și al resurselor umane, dar și reprezentanți ai Asociațiilor profesionale naționale, membre CoESS: Florian Graf, BDSW - Germania, Lidija Stolica, Presedinte, CSA-Croația, Eduardo Cobas, Secretar General, APROSER-Spania
Luca Famiani, Vicepresedinnte, ConFederșicurezza - Italia
Cédric Paulin, Secretar General, Groupement des Entreprises de Sécurité (GES) - Franța
Gabriel Badea, Președinte, ARIS - România
Julie Roden, OGB-L, Luxemburg.

Bune Practici

Pe parcursul proiectului și în cadrul discuțiilor au fost evidențiate o serie de bune practici și câteva dintre cele mai reprezentative exemple sunt prezentate mai jos.

In țări precum Spania, Portugalia și Franta, s-au creat asa numitele “Observatorii”, structuri comune patronate și sindicale care activează împotriva practicilor concurențiale neloiale și incorecte promovează criteriile best-value in achizițiile publice și asigura conformarea la contractele colective sectoriale.
Tot in baza contractelor colective sectoriale, in Belgia, Suedia, Luxemburg și Austria partenerii sociali gestionează împreună schema naționala a calificărilor și pregătirii profesionale.
In Belgia, Germania, Grecia și Spania, partenerii sociali sectoriali au inițiat în comun activități și programe de susținere a categoriilor de angajați sub-reprezentați și din categoriile vulnerabile.
Acestea și multe altele sunt prezentate pe webșite-ul proiectului INTEL

https://www.securityskills.eu/

Concluzie

Ca și concluzie a acestui proiect, care a demonstrat încă odată că dialogul între partenerii sociali poate fi soluția depășirii problemelor și provocărilor sectorului securității private, foarte elocvente sunt cuvintele d-nei Catherine Piana, Director General CoESS.
“Criza resurselor umane este o problema reala pentru industria noastră dar este și oportunitate ca in sfârșit sa se recunoască că securitatea privată are un rol cheie de facilitator al activităților economice și astfel se va renunța la vechea viziune despre securitate ca fiind doar un cost sau o marfa ca oricare alta. Partenerii sociali a atras atenția încă de la începuturile dialogului social sectorial asupra impactului negativ asupra condițiilor de muncă din acest sector al acestei viziuni simpliste care promovează achiziția serviciilor de securitate doar pe criteriul „celui mai mic cost”. Daca vrem sa atragem, sa reținem și motivăm oamenii sa livreze servicii de securitate de calitate, atunci acestea trebui sa fie achiziționate doar pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț (Best Value)

Industria de Securitate privată din România și-a desemnat premianții în cadrul primei ediții a Galei Serviciilor de Securitate

22 Noiembrie 2016, Bucuresti – Industria de Securitate privata din Romania si-a desemnat premiantii in cadrul primei Gale a Serviciilor de Securitate din Romania, eveniment de prestigiu ce a reunit cele mai importante companii din domeniu.

Trofeele pentru Excelenta Profesionala in Domeniul Securitatii Private (OSPA) reprezinta un program special conceput pentru promovarea realizarilor profesionale deosebite in acest domeniu. Organizat in colaborare cu Federatia Serviciilor de Securitate din Romania, OSPA propune un sistem de apreciere complet independent, obiectiv si cuprinzator care ofera celor care exceleaza in domeniul lor de activitate profesionala o oportunitate ca performanta lor sa fie recunoscuta si celebrata.

“Programul OSPA a fost dezvoltat de o echipa de la Centrul de Studii in domeniul securitatii si criminologiei “Perpetuity Research” condusa de profesorul Martin Gill din Marea Britanie, specialist in criminologie, si se bazeaza pe cercetari aprofundate asupra factorilor esentiali care contribuie si care caracterizeaza performanta la nivel de excelenta in domeniul securitatii private” spune domnul Gabriel Badea, presedintele Federatiei Serviciilor de Securitate din Romania.

Programul OSPA s-a bucurat de o mare popularitate in randul profesionistilor securitatii private din tara noastra, numarul semificativ de proiecte inscrise in competitia pentru trofee fiind o confirmare a acestui interes deosebit.

Jurizarea aplicatiilor a fost un proces complex, complet independent si obiectiv care s-a derulat pe mai multe planuri, atat in Romania cat si in Marea Britanie.

Editia 2016 a trofeelor OSPA – Romania a avut patru categorii de premiere, la fiecare dintre ele fiind facute 3 nominalizari, din randul carora au fost desemnati castigatorii, dupa cum urmeaza:

Manageri si Directori de Securitate (in house): Dorin Negoita – BRD Societe Generale;

– Instalatori/Integratori Sisteme de Securitate: GTS Global Intelligence

– Agenti de Securitate: Vlad George Stefanescu: Global Security Systems

– Consultanti de Securitate (Evaluatori de Risc la Securitate Fizica): Viorel Petcu – ONEST Solutions.

Ceremonia de decernare a trofeelor OSPA –Romania a fost deschisa de prof. Dr. Martin Gill, fondatorul programului OSPA. In prezent, in afara de Romania, au fost organizate Gale OSPA in colaborare cu asociatii profesionale ale industriei securitatii private din Australia, Germania, Marea Britanie, Norvegia si Statele Unite.

Tot in cadrul Zilelei Securitatii Private din Romania, a fost organizata a doua editie a Seminarului “Best Value pentru Achizitia de Servicii de Securitate pe Criterii de Calitate”, care a avut ca obiectiv principal prezentarea Manualului Best Value dedicat in special celor care sunt implicati in procesul de contractare de servicii de securitate in sistemul achizitiilor publice, pentru a-i ajuta pe acestia sa identifice si sa selecteze acele oferte de servicii care ofera cel mai bun raport dintre pret si calitate. Manualul care poate reprezenta un foarte bun ghid de referinta si pentru mediul privat, a fost lansat in anul 2014 de catre Confederatia Europeana a Serviciilor de Securitate (CoESS) in parteneriat cu Confederatia Sindicala Europeana UniEuropa si cu suportul Comisiei Europene. Manualul este disponibil in 16 limbi ale UE, inclusiv in limba romana.

 

Despre Federatia Serviciilor de Securitate din Romania: FSSR asigura reprezentarea, sustinerea, apararea si promovarea intereselor comune ale membrilor ei in relatiile cu autoritatile publice, cu organizatiile sindicale, alte organizatii neguvernamentale. FSRR are ca obiective perfectionarea normelor legale care reglementeaza industria de securitate in stransa corelare cu evolutia pietei interne si europene, elaborarea standardelor profesionale in baza carora sa se organizeze la nivel calitativ superior pregatirea tuturor persoanelor care activeaza in domeniu, cresterea calitatii serviciilor prestate si stabilirea unor norme de conduita, care respectate de toti actorii interesat. Membrii FSSR  isi pastreaza identitatea juridica si isi respecta angajamentele asumate prin propriile statute.

 

Industria romana de securitate privata se conecteaza la tendintele mondiale

Industria romana de securitate privata isi consolideaza prezenta in elita mondiala

 

FSS Romania, in prezidiul celui prestigios eveniment de profil de pe piata nord-americana

 

FSS Romania, o prezenta activa in cadrul primei editii a Premiilor OSPA

– cel mai prestigios eveniment al pietei de securitate privata va fi replicat si in Romania pe 11 noiembrie 2016

 

La finele lunii septembrie, industria americana de Securitate Privata si-a desemnat campionii in cadrul primei editii a Galei OSPA (Outstanding Security Performance Awards). Prezent la evenimentul din Florida in calitate de presedinte al Federatiei Serviciilor de Securitate din Romania si invitat la ASIS International, Gabriel Badea ne ofera o perspectiva de la fata locului, atat asupra galei in sine, cat si asupra pietei americane de profil.

In ce context a participat FSS la OSPA USA?

Pentru a intelege contextul participarii FSS la prima editie a galei, in primul rand trebuie precizat ca Premiile OSPA sunt organizate in Statele Unite de ASIS International, cea mai mare si mai puternica structura asociativa a industriei de securitate din lume, care reuneste specialisti si profesionisti in securitate din 125 de tari, inclusiv din Romania. Anual, ASIS organizeaza in Statele Unite un Seminar international care promoveaza bunele practici privind securitatea si managementul securitatii, dar si cele mai avansate tehnologii din domeniu. Seminarul ASIS 2016, care a avut loc in Orlando – Florida, a gazduit, ca de obicei, pe langa sesiunile de prezentari cu caracter educational si o expozitie de profil care a reunit in acest an peste 1.500 de standuri ale unor producatori de echipamente si solutii de securitate, firme de renume din Statele Unite, dar si din alte tari cu traditie.

gabriel-badea-ospaus opsa-us-1

Gala decernarii premiilor OSPA a marcat momentul de inchidere a seminarului, care s-a derulat pe parcursul a trei zile. Seara de gala s-a dorit sa fie un moment culminant, care sa scoata in evidenta si sa recompenseze performantele si performerii de exceptie din acest domeniu de activitate, care se bucura de un prestigiu deosebit in Statele Unite. Federatia Serviciilor de Securitate este una dintre primele organizatii partenere ale OSPA si, in acest context, participarea la gala americana a venit in urma invitatiei profesorului Martin Gill, fondatorul programului OSPA si un mebru important in structurile de varf ale ASIS International.

Ati inmanat unul dintre premii, care a fost acesta si ce impresie v-a facut castigatorul?

Castigatorii premiilor OSPA sunt stabiliti pe criterii absolut obiective de un juriu independent si, din acest punct de vedere, meritul celor nominalizati si mai ales al celor care ridica in final trofeul este cu atat mai mare. Pentru a sublinia acest lucru, OSPA considera ca premiile trebuie sa fie prezentate si inmanate castigatorilor de personalitati ale industriei de securitate. In calitate de Presedinte al Federatiei Serviciilor de Securitate, partener OSPA, m-am aflat alaturi de „staruri” ale industriei de securitate americane care au prezentat castigatorii si au inmanat trofeele. A fost o mare onoare pentru mine si, cred eu, mai mult decat atat a fost o recunoastere a profesionalismului de care Federatia a dat dovada in relatia cu OSPA, dar si a profesionalismului industriei de securitate din Romania, in general.

Am prezentat premiul la categoria Oustanding Contract Security Officer, care a fost castigat de Christian Sorto, senior supervisor la AlliedBarton Security Services, considerata cea mai mare firma de servicii de securitate din America de Nord. Firma a trecut de curand prin mai multe restructurari, ca urmare a unor procese de fuziune si achizitii, si, in acest context, a fost recunoscut rolul deosebit jucat de Christian, care a demonstrat calitati exceptionale de lider. Aceste calitati l-au ajutat si sa promoveze foarte rapid pe scara ierarhica intr-o companie in plina schimbare si expansiune. De altfel, trebuie spus ca un reprezentant al aceleiasi companii a castigat si trofeul la categoria Oustanding Security Training Initiative, ceea ce spune multe despre importanta pe care companiile de securitate americane o acorda promovarii si dezvoltarii continue a personalului,element esential in realizarea si furnizarea unui serviciu de securitate efectiv si de calitate.

Ca si in Romania, Gala OSPA din Statele Unite a fost la prima editie. Care a fost reactia pietei americane?

In primul rand, industria de securitate americana a adoptat foarte rapid acest program de recunoastere a excelentei profesionale.Prin asocierea cu ASIS International, OSPA a beneficiat de o ampla mediatizare, astfel cas-a impus chiar din acest an inaugural ca o emblema a calitatii si profesionalismului, cu o larga recunoastere publica. De exemplu, am putut observa ca toti cei aflati pe „lista scurta”pentru trofee si-au adaugat la logo-urile firmelor faptul ca sunt finalisti OSPA.

Piata americana de private security tinde sa depaseasca 400 de miliarde USD. Cum se simte la fata locului aceasta diferenta de magnitudine fata de industria locala?

Diferenta dintre piata americana de securitate privata si cea romaneasca nu se rezuma si nici nu rezida doar in volumul de vanzari realizate. Pana la urma, e chiar normal sa existe aceste diferente, date fiind specificitatile pietei americane, legate, desigur,de dimensiuni  in primul rand –, dar si de cultura americana si alte conditii socio-economice.

Exista insa o diferenta majora in ceea ce priveste modul in care este perceputa securitatea privata in societatea americana. In Statele Unite este unanim recunoscut, la toate nivelurile, rolul important al securitatii private in apararea si asigurarea sigurantei publice. Si asta se vede mai ales din perspectiva programelor guvernamentale de cooperare cu securitatea privata, prin care este incurajata cresterea continua a nivelului profesional al celor care lucreaza in acest sector. 

Cat de relevanta este experienta galei americane, din perspectiva de coorganizator ai OSPA RO?

Organizarea unui eveniment pune, in principiu, aceleasi probleme, indiferent unde este el organizat. Resursele angajate fac diferenta, iar in ceea ce priveste OSPA Statele Unite evident ca acestea nu au fost putine. Ce ar fi insa de evidentiat este modul in care oamenii din industria americana a securitatii private inteleg sa se uneasca intr-un proiect comun, fiind constienti ca reusita unei astfel de manifestari este de natura sa genereze beneficii de imagine, si nu numai, la scara intregului sector al securitatii private. Mi-as dori sa reusim sa ajungem si noi la o astfel de intelegere.

Ce potentiale oportunitati de colaborare vedeti intre companiile americane si cele romanesti? Dar la nivel de standarde, reglementari si bune practici?

Statele Unite sunt, indubitabil, un lider global in materie de securitate, si asa cun ati spus deja, probabil cea mai mare piata de profil. Este firesc deci ca aici sa apara  cele mai noi si avansate tehnologii in materie de securitate si, din acest punct de vedere, America este locul ideal pentru cei care sunt in cautarea unor solutii de securitate bazate pe tehnologii de ultima ora. Ca sa va faceti o idee despre nivelul tehnologizarii serviciilor de securitate, cred ca ar fi suficient sa mentionez faptul ca in Statele Unite sunt, de exemplu, firme de securitate ale caror servicii sunt furnizate exclusiv cu roboti. In ceea ce priveste asimilarea bunelor practici in materie de securitate privata, trebuie precizat ca industria de securitate din tara noastra este deja destul de bine conectata din punct de vedere profesional la ultimele tendinte. ASIS International are o sectiune in Romania foarte bine reprezentata si avem un numar semnificativ de absolventi ai cursurilor de certificare profesionala oferite de aceasta organizatie.

 

Editia Romania a Galei OSPA va avea loc pe 11 noiembrie la Bucuresti la Grand Hotel Marriott.

Pentru detalii legate de program si inregistrare vizitati

 www.ziuasecuritatiiprivate.ro

www.theospas.com

A fost lansat proiectul din cadrul programului european Erasmus +

Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS, în calitate de Partener Strategic, a participat săptămâna trecută la lansarea proiectului european „Cresterea Competentelor Generale ale Personalului de Securitate Privata – Dezvoltarea unui curriculum standardizat și a unor instrumente de e-learning” la Ohrid în Republica Macedonia.

Alături de ARIS, reprezentată de dl. Bogdan Buzdugan, Secretar General, au participat la lansarea proiectului și ceilalți parteneri: Federația Norvegiana a Serviciilor de Securitate,prin dl. Runar Karlsen, Director Executiv, Camera pentru Securitatea Privată din Macedonia, inițiatoarea proiectului, prin d-na Verica Milevska Stefanovska – Președinte și Sanja Kermetcieva – Secretar General si Camera pentru Securitate Privată din Slovenia, prin dl. Branko Slak – Președinte, și d-na Jasna Toplisek, Directoarea Academiei pentru Securitatea Privată.
În cadrul proiectului va fi creată o platformă de e-learning dedicată perfecționării pregătirii profesionale a agenților și managerilor de securitate, precum și a trainerilor acestora.
Acest proiect este aliniat cu obiectivele ARIS referitoare la creșterea nivelului profesional și implicit a calității serviciilor de securitate, un deziderat cu atât mai important în contextul riscurilor și amenințărilor specifice din ultima perioadă.
20 septembrie 2016
Gabriel Badea
Președinte
Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS

Romania Premiaza pe cei mai Buni Profesionisti din Securitatea Privata

Bucuresti, Septembrie 2016

Prima editie a Galei de decernare a Trofeelor OSPA pentru Excelenta Pofesionala in Securitatea Privata va avea loc pe 11 noiembrie 2016 la Bucuresti, Hotel JW Marriott Grand Hotel, in cadrul manifestarii „Ziua Securitatii Private” in Romania, organizata de catre Federatia Serviciilor de Securitate (FSS). Romania este cea de-a sasea tara intrata in circutul OSPA dupa ce, pana in prezent, au avut loc Gale OSPA in Australia, Germania si Norvegia. Din circuitul OSPA mai fac parte Marea Britanie, Nigeria, Polonia si Statele Unite.

Programul OSPA a fost dezvoltat in Marea Britanie de un grup de cercetatori din domeniile managementului riscului si criminologiei. OSPA (The Oustanding Private Security Awards) adica Trofeele pentru Excelenta Pofesionala in Securitatea Privata, este singurul program independent si obiectiv, creat pe baze stiintifice care recunoaste si recompenseaza performanta si excelenta profesionala a specialistilor care lucreaza in domeniul securitatii private.

In Romania, la nivelul anului 2015, in piata locala de securitate privata activau peste 1300 de firme de servicii de paza si mai mult de 2100 de companii specializate in tehnologii de securitate. In industrie la nivelul anului 2015 lucrau  102.000 de angajati, cifra de afaceri totala generata fiind de peste 3 miliarde lei. Alaturi de politie, sectorul securitatii private contribuie in mod semnificativ la siguranta publica, anual agentii de paza predau autoritatilor peste 15.000 de raufacatori, multe alte infractiuni fiind prevenite cu ajutorul sistemelor tehnice de securitate.

Gala OSPA este un punct de referinta pe calea maturizării industriei securitatii private din Romania. Juriul care acorda trofeele este format din experti de notorietate iar validarea proiectelor inscrise in program este realizata de specialistii OSPA din Marea Britanie. Suntem fericiti ca am reusit sa aducem acest program de mare prestigiu international in Romania si sa dam astfel  posibilitatea  profesionistilor romani sa isi faca cunoscuta si recunoscuta performanta atat pe plan intern cat si la nivel international,”  precizeaza Gabriel Badea, Presedintele FSS.

In primul an de la lansarea programului in Romania, vor fi acordate premii pentru urmatoarele categorii:

 • Manageri de securitate;
 • Instalatori/integratori de sisteme de securitate;
 • Agenti de securitate;
 • Consultanti de securitate (evaluatori de risc la securitate fizica).

Depunerea candidaturilor/nominalizarilor pentru premiile OSPA poate fi facuta pana la data de 22 Septembrie pe website-ul https://ro.theospas.com/. Lista finalistilor va fi publicata pe data de 14 octombrie 2016.

ARIS partener strategic într-un program Erasmus+

 

Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS a devenit Partener Strategic in proiectul european

„Cresterea Competentelor Generale ale Personalului de Securitate Privata -Dezvoltarea unui curriculum standardizat și a unor instrumente de e-learning”

Proiectul este derulat in cadrul Programului Uniunii Europene Erasmus+ dedicat sustinerii educatiei, formarii profesionale, tineretului si sportului in tarile membre.

Alaturi de ARIS, parteneri in cadrul proiectului mai sunt Federatia Norvegiana a Serviciilor de Securitate, Camerele de Comert pentru Securitatea Privata din Macedonia si Slovenia, precum si Asociatia Croata a Securitatii Private.

In cadrul proiectului care va demara in septembrie 2016 se va pune accentul pe identificarea si perfectionarea unor metode moderne de invatare si pregatire profesionala a agentilor de securitate privata.

Proiectul sus mentionat este in linie cu obiectivele ARIS in directia cresterii nivelului profesional si implicit a calitatii serviciilor de securitate, un deziderat cu atat mai important in contextul riscurirlor si amenintarilor specifice contextului actual.

In prezent in Romania sunt peste 100,000 de agenti de securitate, contributia lor la siguranta publica in anul 2015 fiind semnificativa: peste 15,000 de infractori predati autoritatilor, si bunuri furate recuperate de aproximativ 6,5 milioane RON.

8 august 2016

Au inceput inscrierile pentru trofeele OSPA Romania 2016

Gala festiva va avea loc pe 11 Noiembrie 2016. In primul an de la lansarea programului in Romania vor fi acordate trofee OSPA pentru urmatoarele categorii :

 • Trofeul OSPA – Manageri de Securitate (in house)
 • Trofeul OSPA – Instalatori/Integratori Sisteme de Securitate
 • Trofeul OSPA – Agenti de Securitate
 • Trofeul OSPA – Consultanti de Securitate (Evaluatori de Risc la Securitate Fizica)

Pentru mai multe informatii si inscrieri va rugam click aici

 

CoESS – Rolul industriei securitatii private pe fondul cresterii numarului de refugiati in Europa

Europa se confrunta cu o situatie fara precedent , fluxul de refugiati fiind in continua crestere. Acest fenomen are un impact foarte important in special in tarile care se confrunta cu un numar mare de solicitanti de azil politic. Astfel securitate privata s-a confruntat cu o crestere brusca a cererii de servicii pentru taberele de refugiati care in unele tari sunt create in graba, fara o structura si prea putin pazite. Conditiile pentru furnizarea acestor servicii ar trebui stabilite de catre autoritatile competente cu scopul de a servi societatea dar si de a proteja pe cei care muncesc in aceste tabere de refugiati.

UNI Europa (Sindicatul European al Angajatilor din Servicii) si CoESS ( Confederatia Europeana pentru Servicii de Securitate) au cazut de acord asupra necesitatii de a sublinia ca furnizarea de servicii de securitate privata nu poate fi facuta la orice pret. Ambele organizatii considera ca principiile de baza ale industriei sunt mai mult ca niciodata aplicabile acestor noi situatii. Astfel trebuie mentionat urmatoarele:

 1. a) este necesar mai mult ca oricand respectarea cu strictete a cerintelor legale aplicabile in mod specific la furnizarea de servicii de securitate privata; respectarea drepturilor omului; investigarea antecedentelor si screening-ul in conformitate cu dispozitiile nationale;
 2. b) in plus fata de principiile stipulate in Comunicarea Comisiei Europene privind normele achizitiilor publice, publicata in septembrie 2015, este esentiala introducerea criteriului de calitate in procesul de atribuire a serviciilor de securitate. Contractele semnate cu firme de securitate pentru protectia refugiatilor nu trebuie acordate numai pe baza unor considerente de pret. Numai companiile specializate si competente ar trebui sa ofere astfel de servicii. Acum mai mult ca niciodata trebuie verificate contractele de munca si respectarea prevederilor contractelor colective de munca.
 3. c) angajatii trebuie sa beneficieze de instruire adecvata si sa aiba abilitatile necesare pentru a presta servicii de securitate privata; poate ar trebui facute instruiri ale angajatilor inainte de a li se da atributiuni in plus.
 4. d) prevederile pentru sanatatea si siguranta la locul de munca in acest mediu special ar trebui sa fie respectate cu strictete. Clientii ar trebui sa ia in considerare prevederi suplimentare pentru sanatatea si siguranta la locul de munca in momentul calcularii bugetului pentru fiecare contract.

Cele doua organizatii se angajeaza sa faca schimb de bune practici intre membrii lor privind furnizarea acestor servicii si incurajeaza pe acestia sa urmareasca, in conformitate cu prevederile legale nationale, respectarea acestor principii de baza.

Premiile ARIS pentru Excelență Profesională în Securitatea Privată

In luna decembrie a anului trecut Asociația Română pentru Industria de Securitate a organizat Premiile  pentru Excelență Profesională în Securitatea Privată

Castigatorii la fiecare din categorii au fost:

1. Premii de excelenta in Managementul Serviciilor de Securitate;

Locul 1 – Liviu Vladulescu, Global Security Sistem

Locul 2 – Razvan Dobre , Civitas Group

Locul 3 – Vasile Cracea, Global Security Sistem

2. Premii de excelenta Specialisti in Sisteme de Securitate;

Locul 1 – Catalin Popescu, Global Security Sistem

Locul 2 – Mihai Argint, Global Security Sistem

Locul 3 – Daniel Raducanu, Securytas Systems

Mentiune – Nicolae Alecu, Global Security Sistem Read more

“Evolve 2 Advance” – International Buyer Program

In perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2015, in Anaheim – California, Statele Unite ale Americii va avea loc cea de 61-a editie a Targului Expozitional de Securitate Privata “Evolve 2 Advance”. Manifestarea care reuneste peste 600 de standuri expozitionale si va gazdui peste 200 de seminarii educationale in domeniul securitatii private, este organizata sub egida prestigioasei organizatii profesionale ASIS International.
Detalii in legatura cu evenimentul si inregistrarea in vederea participarii se pot gasi accesand link-ul :
https://www.securityexpo.org/Pages/default.aspx
In scopul stimularii schimburilor economice si comerciale internationale, Departamentul de Comert al Statelor Unite a initiat „International Buyer Program” – un program menit sa faciliteze participarea vizitatorilor internationali la evenimentul mai sus amintit.
Participantii inscrisi in acest program vor beneficia de o serie de facilitati precum accesul liber in incinta expozitionala, accesul liber la o serie de seminarii, facilitarea intalnirilor de afaceri s.a.
Pentru lista completa a facilitatilor oferite de International Buyer Program va rugam sa accesati link-ul :
https://securityexpo.asisonline.org/…/International-Buyer-P…
International Buyer Program este disponibil si pentru Romania prin intermediul Serviciul de Comert din cadrul Ambasadei SUA de la Bucuresti care de asemenea poate oferi suport celor interesati in privinta formalitatilor si a altor aspecte care tin de organizarea deplasarii si vizitei.
Pentru informatii suplimentare si pentru inscrierea in International Buyer Program puteti trimite mesajele dvs la adresa de e-mail :
office@fss.org.ro, Monica.Eremia@trade.gov